De kwestie-Greebe

De kwestie-Greebe ligt in het verlengde van het onderzoek dat wij op verzoek van een van onze cliënten hebben uitgevoerd naar het functioneren van de Nationale ombudsman. In dat onderzoek hebben wij ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) benaderd, die vervolgens echter te laat kwam met de informatie waar wij met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om hadden gevraagd. Doordat de UvA ook daarna nog weer fout op fout bleef stapelen is een en ander uiteindelijk volstrekt onnodig ontaard in een rechtszaak die plaatsvond bij de rechtbank te Amsterdam. De rechter van dienst, mr. M. (Miek) Greebe, sloeg in die zaak de plank volledig mis. Zo bleek zij het dossier niet te hebben bestudeerd, zat zij muurvast in de vooroordelen die zij zich desondanks had gevormd en legde zij een wrakingsverzoek naast zich neer. Toen zij vervolgens uitspraak deed bleek zij voorts in het geheel niet te hebben begrepen welke vragen er aan de orde waren en gaf zij een onjuist antwoord op de enige vraag die zij wél uit het dossier had weten te destilleren. Tot overmaat van ramp gaf zij in haar uitspraak, in een kennelijke poging om die uitspraak te rechtvaardigen, ook nog eens een beeld van het verloop van de zitting dat haaks staat op de zittingsaantekeningen van de griffier. Een drama dus, waarbij nog zal moeten blijken of de gevolgen van deze misstappen beperkt zullen kunnen blijven tot maatregelen in de disciplinaire sfeer.

Wie is mevrouw mr. M. Greebe?

Bron foto: OSR juridische opleidingen


Mevrouw mr. M. Greebe is sinds 2003 verbonden aan de rechterlijke macht. Eerder was zij werkzaam als advocaat. Waar zij in een ver verleden als advocaat nog een enkele uitspraak op haar naam heeft gezet die interessant genoeg is om ook nu nog te worden geciteerd hebben wij uit haar tijd als rechter geen jurisprudentie aangetroffen die ook maar enigszins de moeite van het bestuderen waard is. Op de website van OSR juridische opleidingen werd zij tot voor kort nog als docent genoemd, maar zij is inmiddels van die website verwijderd. Voor zover ons bekend vervult mevrouw Greebe thans nog slechts één nevenfunctie, die van vertrouwenscontactpersoon bij Gay Swim Amsterdam.

Het vervolg

De uitspraak van mevrouw Greebe kan alleen nog ongedaan worden gemaakt door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die zal daar overigens weinig moeite mee hebben, want de uitspraak is in zo flagrante tegenspraak met de vaste jurisprudentie van de Afdeling zelf dat deze slechts met verbijstering kennis zal kunnen nemen van het broddelwerk van deze bestuursrechter. Daarnaast zal het feit dat mevrouw Greebe een wrakingsverzoek heeft genegeerd voor de Afdeling een reden temeer zijn om haar uitspraak te vernietigen. De procedure die daartoe moet leiden is inmiddels in gang gezet. Zo’n hoger beroep neemt echter veel tijd in beslag en heeft bovendien geen directe gevolgen voor de betrokken rechter. Er moet dus nog wel wat meer gebeuren om er voor te zorgen dat mevrouw Greebe de consequenties ondervindt van haar misdragingen. Wij gaan daar nader op in op de volgende pagina’s van deze website.

– – – > De casus